OFERTA


Posiadam uprawnienia i środki do wykonywania następujących robót geodezyjnych:
1. wznowienia punktów orologi replica granicznych i rozgraniczenia nieruchomości
2. scalenia i wymiany gruntów
3. podziały działek i przygotowanie dokumentacji prawnej dla Starostwa Powiatowego (ewidencja gruntów i  budynków) oraz dokumentacji do wprowadzenia zmian lub założenia ksiąg wieczystych)
4. pomiary sytuacyjno - wysokościowe, mapy do celów projektowych
5. mapy dla obiektów górniczych (żwirownie, torfownie)
- obliczanie mas ziemnych
- mapy dla operatów ewidencyjnych
6. wytyczenia obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, gospodarcze, hale magazynowe) i obiektów Replica Orologi liniowych (sieci wodociągowe,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
7. pomiary powykonawcze (obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci replica rolex kanalizacji sanitarnej i deszczowej) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Nadzoru Budowlanego, ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym oraz dokumentacji do uwidocznienia obiektów budowlanych w Księgach Wieczystych

 

KLIENCI